បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនកូកា-កូឡាចំនួន ០៧ នាក់ បានទទួលលិខិតសរសើរពីរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ លើកិច្ចចូលរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម

ក្រសួងទេសចរណ៍បានផ្តល់លិខិតសរសើរជូនដល់ក្រុមការងារលំហែទាំនៃផ្នែកខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់  ដែលបានប្រើប្រាស់ជំនាញផ្ទាល់ខ្លួន​ ព្រមទាំងឆន្ទៈមោះមុត ក្នុងកិច្ចចូលរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម ដោយពួកគាត់បានកែច្នៃប៉ាឡែតឈើខូចៗក្នុងរោងចក្ររបស់យើង ធ្វើជាធុងសំរាមចំនួន១០០ ធុងសំរាម  ស្របតាមការផ្តួចផ្តើមរបស់ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាឆ្ពោះទៅរកទិសដៅនិរន្តរភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន «ពិភពលោកគ្មានសំរាម»។

More to enjoy