អាឃ្វ័ររៀស

អាឃ្វ័ររៀស Varieties

អាឃ្វ័ររៀស (330ml Can)

មាន​ផ្ទុយ​នូវ​អេឡិច​ត្រូលីត និង​សារធាតុរ៉ែ​សម្រាប់ជីវិត​ដ៏​រស់​រវើក។

DESCRIPTION
Aquarius is a mineral sports drink manufactured by The Coca-Cola Company. It originated in 1978, and was first introduced in 1983 in Japan as a grapefruit-flavored sports drink.

INGREDIENTS
Carbonated Water, High Fructose Corn Syrup, Phosphoric Acid, Natural Flavors, Caramel Color, Caffeine.

CAFFEINE CONTENT
34 mg / 12 fl oz

GMO
This product includes ingredients sourced from genetically engineered (GE) crops, commonly known as GMOs. Click here to see The Coca-Cola Company’s position on GMO’s.