ដាសានី

ដាសានី Varieties

ទឹក​បរិសុទ្ធ ដាសានី (350ml PET)

ជួយ​ឱ្យមាន​អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ និង​បង្កើន​ភាពស្រស់ថ្លា។

DESCRIPTION
Purified Water.

INGREDIENTS
Carbonated Water, High Fructose Corn Syrup, Phosphoric Acid, Natural Flavors, Caramel Color, Caffeine.

CAFFEINE CONTENT
34 mg / 12 fl oz

GMO
This product includes ingredients sourced from genetically engineered (GE) crops, commonly known as GMOs. Click here to see The Coca-Cola Company’s position on GMO’s.

ទឹក​បរិសុទ្ធ ដាសានី(500ml PET)

ជួយ​ឱ្យមាន​អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ និង​បង្កើន​ភាពស្រស់ថ្លា។

DESCRIPTION
Purified Water.

INGREDIENTS
Carbonated Water, High Fructose Corn Syrup, Phosphoric Acid, Natural Flavors, Caramel Color, Caffeine.

CAFFEINE CONTENT
34 mg / 12 fl oz

GMO
This product includes ingredients sourced from genetically engineered (GE) crops, commonly known as GMOs. Click here to see The Coca-Cola Company’s position on GMO’s.

ទឹក​បរិសុទ្ធ ដាសានី(1.5L PET)

ជួយ​ឱ្យមាន​អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ និង​បង្កើន​ភាពស្រស់ថ្លា។

DESCRIPTION
Purified Water.

INGREDIENTS
Carbonated Water, High Fructose Corn Syrup, Phosphoric Acid, Natural Flavors, Caramel Color, Caffeine.

CAFFEINE CONTENT
34 mg / 12 fl oz

GMO
This product includes ingredients sourced from genetically engineered (GE) crops, commonly known as GMOs. Click here to see The Coca-Cola Company’s position on GMO’s.